کاسه های یکبارمصرف صبور

کاسه خورشت خوری 400cc

ظرف خورشت خوری 400cc | ظروف یکبار مصرف صبور

کاسه خورشت خوری 350cc

ظرف خورشت خوری 350cc | ظروف یکبار مصرف صبور

کاسه خورشت خوری 330cc

کاسه خورشت خوری | ظروف یکبار مصرف صبور

کاسه خورشت خوری 300cc

کاسه خورشت خوری | ظروف یکبار مصرف صبور

پیاله یکبارمصرف صبور

پیاله 1000cc

پیاله 1000 | ظروف یکبارمصرف صبور

پیاله یکبارمصرف 500cc

کاسه | ظروف یکبار مصرف صبور

پیاله 300cc

پیاله 300 | ظروف یکبارمصرف صبور

پیاله یکبارمصرف 250cc

کاسه | ظروف یکبار مصرف صبور

ظرف یکبارمصرف آش صبور

ظرف آش 1500cc

ظرف یکبارمصرف آش 1500cc | ظرف یکبار مصرف صبور

ظرف آش 2500cc

ظرف یکبارمصرف آش 2500cc | ظرف یکبار مصرف صبور

ظرف یکبارمصرف ماستی صبور

سطل ماستی 1700cc

سطل ماستی 1700cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 1500cc

سطل ماستی 1500cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 1000cc

سطل ماستی 1000cc | ظروف یکبارمصرف صبورسطل ماستی 1000cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 900cc

سطل ماستی 900cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 2500cc

ظرف یکبارمصرف آش 2500cc | ظرف یکبار مصرف صبور

سطل ماستی 1800cc

سطل ماستی 1800cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 2000cc

سطل ماستی 2000cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 750cc

سطل ماستی 750cc | ظروف یکبارمصرف صبور

سطل ماستی 500cc

سطل ماستی 500cc | ظروف یکبارمصرف صبور

دیس یکبارمصرف صبور

دیس یکبارمصرف بزرگ

دیس یکبارمصرف بزرگ

دیس تک نفره عمیق

دیس یکبارمصرف عمیق

دیس نرمال تک نفره

دیس یکبارمصرف نرمال